Regulamin Sklepu

Użytkownik składający zamówienie powinien zapoznać się z poniższym regulaminem 

§ 1 Postanowienia ogólne

Sklep jest własnością AQUA GARDEN Siarnecki Jerzy podmiotu wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria pod numerem: .............., z siedzibą zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 123-047-13-53, Regon: 141061676

§ 2 Składanie zamówień 

 1.  Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 2.  Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem sklepu, telefonicznie lub drogą mailową. 
 3. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. 
 4. Aby zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu zostało zrealizowane prawidłowe, niezbędne jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do dokonania przesyłki zamówionego towaru.
 5.  Po złożeniu przez klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia. 
 6. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatność przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.
 7. Wszystkie artykuły sprowadzane są na zamówienie klienta czas przygotowania przesyłki od 1dnia do 3dni

Towar 

1. Każdy produkt oferowany w sklepie pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy i posiada oryginalne opakowanie. 

§ 3 
Koszty i termin wysyłki
 

 1. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. 
 2. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Przy wyborze opcji płatności "przelew" lub "płatność kartą lub przelewem online" do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze). 
 3. Koszty przesyłki pokrywa nabywca. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link "Koszty transportu".

§ 4 Płatności 

 1. Każda transakcja potwierdzana jest  paragonem lub fakturą VAT wysyłaną drogą elektroniczną na adres e-mail klienta. 
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem ( przy odbiorze towaru ) tylko po wczesniejszym kontakcie ze sprzedawcą, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych payu.pl lub przelewem na konto bankowe sklepu. 

§  5 Procedura reklamacji 

 1.  Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych zawierać powinna niezbędne do jej rozpatrzenia dane (imię i nazwisko zamawiającego, oraz opis przedmiotu reklamacji.) 

Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1  ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny). Termin ten jest terminem zawitym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.


& 6 Prawo odstąpienia od umowy

 Każdemu Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego AQUA GARDEN PLUS Siarnecki Jerzy przysługuje  - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzeci inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować AQUA GARDEN Siarnecki Jerzy http://www.hadwao.info/mag/index.php/administracja/cms_wysiwyg/directive/___directive/e3tjb25maWcgcGF0aD0iZ2VuZXJhbC9zdG9yZV9pbmZvcm1hdGlvbi9hZGRyZXNzIn19/key/bc807ae541e3d3763d97208e598c6f19/ o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą ).
Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informacje dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu od ostąpienia od umowy.
 1. odstąpienie od umowy
 W przypadku odstąpienia  od niniejszej umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w  każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Klienta decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził sie  na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 Proszę odesłać nam rzecz na adres:  AQUA GARDEN Siarnecki Jerzy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformowali Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin ten jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu od umów:                                                                                                                                                                                                                                                                              - w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,                                                                                           - w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§  7 Zwrot pieniędzy 

Zwroty pieniędzy realizowane są przez sklep przelewem bankowym, przekazem pocztowym lub w gotówce w zależności od wyboru dokonanego przez klienta w chwili potwierdzenia zakupu. 

§  8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Wraz z akceptacją regulaminu klient wyraża zgodę, aby właścicel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Nadawcy przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

§  9 Postanowienia końcowe 

 1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.  
 2. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
 3. Data opublikowania regulaminu 1.04.2011r.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miejscowość, data

 

Imię i nazwisko konsumenta

Adres zamieszkania

 

Nazwa i adres przedsiębiorcy

 

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.)[1]

odstępuję od umowy …………........................................ nr ............................................ zawartej dnia ............................................... w ..........................................................................

 

Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie ...............................................................złotych) przekazem pocztowym na adres.......................................................................................... …..

lub na konto nr ...........................................................................................................................

 

 

 

 

 

podpis KonsumentaAQUA GARDEN 2017